O KONFERENCJI

Skuteczne zakończenie procesu inwestycyjnego w aspekcie ochrony przeciwpożarowej zależne jest przede wszystkim od ustalenia właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej, stanowiących część projektu obiektu budowlanego, a poziom bezpieczeństwa pożarowego tego obiektu oceniany jest w większości przypadków poprzez stopień spełnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej.

W sytuacjach niemożności spełnienia wszystkich wymagań odnośnych przepisów konieczne będzie uzyskanie niezbędnych odstępstw. W przypadkach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych koniecznym jest ustalenie, które z tych przepisów leżą we właściwości rzeczowej organów ochrony przeciwpożarowej, a które inspektora sanitarnego w sytuacji, w której przepis tego nie uściśla.

Aby zapewnić zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej konieczna jest właściwa implementacja w procesie projektowym szczegółowych wymagań odnośnych przepisów, w połączeniu z ich umiejętnym wykorzystaniem w praktyce przez projektantów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Czy dla uczestników procesu projektowego wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach są na tyle ściśle ustalone, że nie wymagają głębszej analizy i zastanowienia przy ich stosowaniu? Z praktyki wynika, że w trakcie odbiorów technicznych i przekazywania obiektów do użytkowania występują dwa odmienne stanowiska w rozumieniu konkretnego wymagania. Dotyczy to wymagań w szczególności w zakresie zapewnienia dróg ewakuacyjnych, warunków oddzieleń przeciwpożarowych, a także dostępu jednostek ratowniczo-gaśniczych do obiektu i dróg pożarowych.

Równie istotnym i powszechnie występującym zagadnieniem do wyjaśnienia są problemy projektowe związane z parkowaniem samochodów elektrycznych w garażach podziemnych, dla których nie określono jeszcze wymagań technicznych w przepisach.

Pragniemy również przedstawić Państwu najnowszą wiedzę techniczną dotyczącą projektowania, instalowania i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, wykorzystując końcowy projekt Poradnika Eksperta, opracowanego przez Komitet Techniczny SITP i zaopiniowanego przez KG PSP, SGSP i CNBOP-PIB.

Przedstawiona problematyka oraz studia przypadków, poparte merytoryczną dyskusją z udziałem ekspertów i uczestników seminarium, pozwolą nie tylko na popularyzację i ugruntowanie właściwej praktyki postępowania w omawianym zakresie, ale pozwolą także na wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych przepisów i błędów projektowych.

Część seminaryjna poświęcona będzie najważniejszym dla projektanta, rzeczoznawcy i inwestora zagadnieniom zwiększającym bezpieczeństwo projektu budowlanego i całej inwestycji, praktyką stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej, zagadnieniom właściwości rzeczowej w przypadku konieczności stosowania odstępstw, a także oddzieleniom przeciwpożarowym, drogom pożarowym i dostępem dla jednostek straży pożarnej.

Część warsztatowa poświęcona będzie metodykom projektowania, instalowania i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, przedstawieniem skutków pożaru w podziemnym garażu dla samochodów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nie zabezpieczonym stałym urządzeniem gaśniczym wodnym, a także przedstawiająca nowoczesne rozwiązania technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W ramach V Ogólnopolskiego Seminarium i Warsztatów Szkoleniowych odbędzie się szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dla którego zostało przyznane 5 punktów. Aby wziąć udział w szkoleniu dla rzeczoznawców należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem (Formularz Rejestracyjny) podając niezbędne informacje do rejestracji na Seminarium i szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Szczegółowa informacja dotycząca szkolenia oraz karta rekrutacyjna dla rzeczoznawców znajduje się na stronie: https://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/terminarz-i-oferta-szkolen/nowo-szkolenie-dla-rzeczoznawcw-praktyka-stosowania-przepisw-techniczno-budowlanych-i-ochrony-przeciwpoarowej-szkolenie-cnbop-pib-04-05102023_15712

SEMINARIUM I WARSZTATY SZKOLENIOWE
Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Centrum Naukowo-Badawcze - Państwowy Instytut Badawczy

Zarząd Główny - Izba Rzeczoznawców SITP

00-050 Warszawa | ul. Świętokrzyska 14 p. 134
tel.: (22) 620-32-25, (22) 850 37 56
e-mail: zgsitp@sitp.home.pl | www: www.sitp.home.pl